Kànɖó Lɛ́

 

Kànɖó lɛ́ sín fɔngbè ko sɔ̀ gbè ǎ, mi kpɔ́n flanségbè kàbǐ glɛnsígbè hwε̆.

 

 

 

Ayinhún Lɛ́ Sín Kànɖó : Studio de Jeux Vidéo BenSino

. Mi jǎn tuwùn nú lɛ́ gɔ̌ ɔ, kɛnklɛn clìké ɖò fí ɖǒ kpɔ̀n sitù webù tɔ̀n ná.

ƉT Sín Kànɖó : Compagnie des Technologies de l’Information BenSino

. Mi jǎn tuwùn nú lɛ́ gɔ̌ ɔ, kɛnklɛn clìké ɖò fí ɖǒ kpɔ̀n sitù webù tɔ̀n ná.

Ingénìerì Sín Kànɖó : Firme de Génie-Conseil BenSino

. Mi jǎn mɔ̀ è sέ dó ɔ, kɛnklɛn clìké ɖò fí ɖǒ kpɔ̀n sitù webù tɔ̀n ná.

GIB SASU Sín Xógbè

Mì nyí mɛ̀ ɖaxó sín ingénìerì sín entreprisu ɖĕe nɔ̀ xo kan ɖó gbɛtɔ̀ ɖǒ bà wĕ gaga lɛ́ nú tlóló ɖĕe nyɔ ɖɛkpɛ ɔ, sin Cap wa yi Alexandrie. Tín ɖǒ nǎ mìtɔ̀n lɛ́ wɛ̀ nyí dɔ̀ mì nɔ̀ jɔ̀ akwɛ́ ɖǒ hùzú ɖĕe mì ná sì gbǎ mɛwigbejí sín tò lɛ́ bǐ gbɔ̀n ɔ. Hǔn, mì ɖǒ mìɖésú sín technologi lɛ́ bló wɛ̀ ɖò zìn tagbanú mìtɔ̀n lɛ́ d’έ.

©2018 Groupe d'Ingénierie BenSino SASU. Mi mà bló kpayɔ̀ tɔ̀n ó. IFU Sín Numéro: 3201641354915

Ralph wɛ̀ ɖózó nyí.