Groupe d'Ingénierie BenSino SASU

Ɖì xèsì nǔ mɛwì lɛ́ sín ingénìerì ɖĕe tún kàn ɔ.

Ayinhún Lɛ́

Jlĕmɛ̀ nyìkɔ̀ mìtɔ̀n lɛ́ ɖĕe mì xlɛ́ lɛ́ sín évaluatiɔn lɛ́ wɛ̀ nyí sunví lɛ́ 4, bɔ̀ ɖĕe jàwé ɔ̀ lɛ́ ná nyí sunví lɛ́ 5; ɖĕe mi sì ɖu mɛwigbejí sín ayinhún lɛ́ sín gbὲ gbɔ̀n ɔ nɛ.

Ɖɔnúesè Sín Tèchnólógì

Gbèbígbè ɔ, mì nɔ̀ bló Systɛmu ɖe Gɛtiɔn ɖe Báse ɖe Dɔ̌né axivɛ́nú tɔ̀n lɛ́ kpóɖó entreprìsu sín lógìcìɛ́lu lɛ́ kpó ɖǒ zĕ jɛ̀ mɛ̀ nú entreprìsu lɛ́ sín activité tɛgbɛgbenú tɔn lɛ́ ganjí ná.

Ingénìerì

Ingénìɛ́ mìtɔ̀n lɛ́ ɖĕe tuwùn ganjí ɔ ɖó azɔ̌ wà wɛ̀ tawùn ɖǒ zĕ tèchnólógì yɔyɔ lɛ́ nú entreprìsu wɛ̀kɛ́ tɔn lɛ́ ná; Mɛwì sín ingénìerì ɖĕe mà nɔ̀ jàyǐ gbeɖé ǎ wɛ̀.

Wèmá Lɛ́

Ɖĕe mì nɔ̀ bló nǔ lɛ́ gbɔ̀n ɔ sín wèmá ɖĕe mì bló lɛ́ hwenu ɖe mì ɖǒ wèɖíɖé ɖĕe mì xlɛ́ lɛ́ bló wɛ̀ ɔ ɖǒ té kpɔ̀n mi nyi mi jàn kpɔ̀n yé ɔ.

African Poker Sín Ayinhún Lɛ́

African Poker kpóɖó African Poker Sim kpó ɖĕe yé nɔ̀ xò ɖò alokan jǐ sín video jlàjlá tɔ̀n wὲ. È jàwé: Azɔ̀n atɔ̀n sín nǔ lɛ́ "Axɔ̀sútómɛ̀ Đanxomɛ̀ Tɔ̀n" 3D tɔ̀n.

Alokan mitɔ̀n lɛ́ nyí ɖǒ tè bɔ̀ mì ká lĕè nɔ̀ ɖu Afrika sín ayinhún lɛ́ sín gbὲ gànjí!

Xójlǎwémá Lɛ́

Nukún ɖé wèɖíɖé mìtɔ̀n lɛ́ jí ɖǒ ɖò kpóɖó ɖĕe yé sín tuwùn nǔ lɛ́ gɔ̌ ná gbɔ̀n ɔ ɖǒ "Agbajɛ Lɛ́" sín kànɖó mɛ̀.

Mì nɔ̀ bà wĕ lɛ́ nú tlóló ɖĕe nyɔ ɖɛkpɛ ɔ.

GI BenSino SASU nyí ahwàn tomɛ̀ bǐ tɔ̀n ɖĕe nɔ̀ bló ingénìerì sín akannyinyi bó ká lĕè ɖǒ kànɖó lɛ́ atɔ̀n (gbὲtá lɛ́) ɖĕe nyí: Ayinhún, Ɖɔnúesè Sín Tèchnólógì, kpóɖó Ingénìerì kpó. Ahwàn ɔ hun hɔ̀n ɖò Kutɔnu ɖǒ 2016 bó ká ná bε̆ azɔ̌ tɔ̀n lɛ́ bǐ ɖǒ 2018 ɖò tomɛ̀ bǐ sín aximὲ jǐ kpóɖó Afrika ɖesu tɔ̀n kpó.

Nú mímɔ̀ mitɔ̀n wɛ̀ nyí ɖɔ̀ mɛ̀bǐ ná nɔ̀ zé xó mitɔ̀n ɖò ingénìerì sín alɔdidó lɛ́ mὲ ɖò Afrika hwɛ̀ có bó ná nɔ̀ bló nǔ ɖĕbǔ ɖò ingénìerì mὲ.
Egypt Sín Ingénìerì

Mi ɖǒ tè ɖó ná ɖu ayinhún mìtɔ̀n lɛ́ sín gbὲ ǎ!

GIB SASU Sín Xógbè

Mì nyí mɛ̀ ɖaxó sín ingénìerì sín entreprisu ɖĕe nɔ̀ xo kan ɖó gbɛtɔ̀ ɖǒ bà wĕ gaga lɛ́ nú tlóló ɖĕe nyɔ ɖɛkpɛ ɔ, sin Cap wa yi Alexandrie. Tín ɖǒ nǎ mìtɔ̀n lɛ́ wɛ̀ nyí dɔ̀ mì nɔ̀ jɔ̀ akwɛ́ ɖǒ hùzú ɖĕe mì ná sì gbǎ mɛwigbejí sín tò lɛ́ bǐ gbɔ̀n ɔ. Hǔn, mì ɖǒ mìɖésú sín tèchnólógì lɛ́ bló wɛ̀ ɖò zìn tagbanú mìtɔ̀n lɛ́ d’έ.

©2021 Groupe d'Ingénierie BenSino SASU. Mi mà bló kpayɔ̀ tɔ̀n ó. IFU Sín Numéro: 3201641354915

Ralph wɛ̀ ɖózó nyí.